Agencja Celna AKCYZA-ZONE |Warszawa| tel. 503 606 625 | tel. 791 343 252 |                      biuro@akcyza-zone.pl rejestracja pojazdów


Akcyza Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 13
piętro II pokój 1
Budynek "ENCO"
WEJŚCIE OD UL. MARYNARSKIEJ - WINDA NA PRZECIWKO WEJŚCIA

poniedziałek : 08.00-18.00
wtorek - piątek : 8:00-16:00

Pracujesz dłużej ? Nie dasz rady dojechać o czasie ? Zadzwoń i umów się telefonicznie.

 sobota: spotkania umawiane  telefonicznie

 niedziela: spotkania umawiane telefonicznie

 tel. 22 373 58 00
 tel. 503 606 625
 tel. 791 343 252
 


 Szukaj w Akcyza-Zone:


 rejestracja pojazdu w Urzędzie Komunikacji 
W ofercie naszej firmy posiadamy również rejestrowanie pojazdu w Urzędzie Komunikacji. Nie będą musieli Państwo stać w długich kolejkach, by móc w końcu zasiąść w swoim wymarzonym aucie na polskich "blachach".

Dodatkowo mają Państwo u nas możliwość obniżenia obowiązkowej opłaty recyklingowej która wynosi 500 zł o połowę.


Wybierz:


  REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY


Wymagane dokumenty:

» Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu

» Dokument tożsamości
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

» Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr REGON
- pozostałe podmioty.

Sprawy rejestracji może załatwiać wnioskodawca lub jego upoważniony pełnomocnik.

» Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
- jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

» Dowód własności pojazdu
Dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

» Dowód rejestracyjny
- jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, jeżeli pojazd sprowadzony był z kraju trzeciego.

» Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
- dotyczy wszystkich pojazdów nowych oraz używanych lub wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego - dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru.

» Dowód wpłaty
(zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wprowadzonego na terytorium kraju lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.


Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego:

» Dowód odprawy celnej przywozowej

Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej:

» Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
- dotyczy samochodów osobowych.

» Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie.


W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2-3 wymagane są:

 a. dokument tożsamości cudzoziemca
- paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) - osoba fizyczna

 b. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), (do wglądu) - firma zagraniczna.
Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału.

W przypadku dokumentów z poz. 3 dopuszcza się poświadczone notarialnie kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do podania wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
 • 12 zł - pozwolenie czasowe
 • 30 zł - tablice rejestracyjne motorowerowe
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe
 • 1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe
 • 500 zł - tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe
 • 50 zł - tablice rejestracyjne zabytkowe motocyklowe
 • 100 zł - tablice rejestracyjne zabytkowe samochodowe
 • 40 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę
 • 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych
 • 16,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu
 • 75 zł - karta pojazdu
 • 48 zł - dowód rejestracyjny
Opłata ewidencyjna za wydanie:
» dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
» pozwolenia czasowego - 0,50 zł
» nalepki kontrolnej - 0,50 zł
» zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
» karty pojazdu - 0,50 zł

Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu Dzielnicy. W tytule wpłaty należy wymienić osiem ostatnich znaków numeru VIN pojazdu/pojazdów. W przypadku rejestracji większej liczby pojazdów można uiścić zbiorczą kwotę w jednym przelewie/ dowodzie wpłaty.

500 zł - od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Opłatę uiszcza wyłącznie wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym i nie zapewnia sieci oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.

Opłatę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Na dowodzie wpłaty należy umieścić imię, nazwisko i adres zamieszkania wprowadzającego pojazd oraz numer identyfikacyjny VIN pojazdu.

Opłata skarbowa:
» 17 zł - za pełnomocnictwo

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl) w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru:
 • Wydział Obsługi Mieszkańców /
  Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy
 • Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - cudzoziemcy, firmy zagraniczne

Jednostka odpowiedzialna:
 • Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (pomiędzy właścicielem wymienionym w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, a zbywcą wymienionym w dowodzie własności pojazdu). Nie dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn.zm.). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 74, poz. 672). Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 ze zm.)

Załączniki:
Wzór wniosku o rejestrację pojazdu. Druk AO-05-01zREJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OBROTU POJAZDAMI

Wymagane dokumenty:

» Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.

» Dokument tożsamości
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) - osoba fizyczna.

» Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr REGON
- pozostałe podmioty.

Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

» Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
- jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

» Dowód własności pojazdu
Dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

» Dowód rejestracyjny
- jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu zagranicą, jeżeli pojazd sprowadzony był z kraju trzeciego.

» Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
- dotyczy wszystkich pojazdów nowych oraz używanych lub wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego - dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru.

» Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami firmy importującej i sprzedającej pojazd

» Dowód wpłaty
(zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wprowadzonego na terytorium kraju lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego:

» Dowód odprawy celnej przywozowej
(lub adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i miejsce dokonania odprawy celnej oraz numer dowodu odprawy celnej przywozowej)

Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej:

» Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju
- dotyczy samochodów osobowych lub faktura z wykazaną kwotą akcyzy.

» Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie lub faktura z wyszczególnioną kwota podatku VAT.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2-3 wymagane są:

a. dokument tożsamości cudzoziemca
- paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) - osoba fizyczna

b. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), (do wglądu) - firma zagraniczna.
Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału.

W przypadku dokumentów z poz. 3 dopuszcza się poświadczone notarialnie kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do podania wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
 • 12 zł - pozwolenie czasowe
 • 30 zł - tablice rejestracyjne motorowerowe
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe
 • 40 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę
 • 1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe
 • 500 zł - tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe
 • 16,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu
 • 48 zł - dowód rejestracyjny
 • 11 zł - komplet nalepek legalizacyjnych
 • 75 zł - karta pojazdu
Opłata ewidencyjna za wydanie:
» dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
» pozwolenia czasowego - 0,50 zł
» nalepki kontrolnej - 0,50 zł
» zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
» karty pojazdu - 0,50 zł

Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu Dzielnicy. W tytule wpłaty należy wymienić osiem ostatnich znaków numeru VIN pojazdu/pojazdów. W przypadku rejestracji większej liczby pojazdów można uiścić zbiorczą kwotę w jednym przelewie/ dowodzie wpłaty.

500 zł - od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Opłatę uiszcza wyłącznie wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym i nie zapewnia sieci oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.

Opłatę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Na dowodzie wpłaty należy umieścić imię, nazwisko i adres zamieszkania wprowadzającego pojazd oraz numer identyfikacyjny VIN pojazdu.

Opłata skarbowa:
» 17 zł - za pełnomocnictwo.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl) w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru:
 • Wydział Obsługi Mieszkańców /
  Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy
 • Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - cudzoziemcy, firmy zagraniczne

Jednostka odpowiedzialna:
 • Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (pomiędzy właścicielem wymienionym w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, a zbywcą wymienionym w dowodzie własności pojazdu). Nie dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy w przypadku gdy przeniesienie prawa własności nastąpiło za granicą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 74, poz. 672). Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz.202 ze zm.)

Załączniki:
Wzór wniosku o rejestrację pojazdu. Druk AO-05-01z

 

 

  
© 2009-2010 akcyza-zone.pl | design by cube